Main Banner

Chairs & Committees

 

Honorary and Founding Chair

Honorary Chair
L.A. Zadeh (1921-09/2017) (USA)
 Founding Chair
Da Ruan (1960-2011) (Belgium)

 

Steering Committee

 • Guoqing Chen (China)
 • Cengiz Kahraman (Turkey)
 • Etienne Kerre (Chair, Belgium)
 • Jun Liu (United Kingdom)
 • Jie Lu (Australia)
 • Luis Martinez (Spain)
 • Javier Montero (Spain)
 • Ronei Marcos de Moraes (Brazil)
 • Yang Xu (China)
 • Xianyi Zeng (France)

 

Program Chairs

 • Jun Liu (UK)
 • Jie Lu (Australia)

 

Program Co-Chairs

 • Yang Xu (China)
 • Javier Montero (Spain)

 

Conference Chair

 • Jun Liu (UK)

 

Organizing Chair

 • Liam Maguire (UK)

 

Organizing Co-Chairs

 • Chris Nugent (UK)
 • Hui Wang (UK)
 • James Uhomoibhi (UK)

 

Special Session Chairs:

 • Juan Carlos Leyva Lopez (Mexico)
 • Shuwei Chen (China)

 

Poster Sessions Chairs:

 • Guangquan Zhang (Australia)
 • Li Zou (China)

 

Tutorials Chairs:

 • Guoqing Chen (China)
 • Cengiz Kahraman (Turkey)

 

Award Chairs:

 • Etienne Kerre (Belgium)
 • Luis Martinez (Spain)

 

Publicity Chairs:

 • Tianrui Li (China)
 • Xianyi Zeng (France)
 • Jian-Bo Yang (UK)
 • Zhengming Song (China)
 • Rosa Rodriguez (Spain)
 • Peijun Guo (Japan)
 • Ronei Marcos de Moraes (Brazil)
 • Idri Ali (Morocco)
 • Xiaohong Liu (China)
 • Wen-June Wang (Taiwan)
 • Han-Xiong Li (Hong Kong)
 • Dong-ling Xu (UK)
 • Wenjiang Li (China)

 

Local Organizing Committee

 • Fiona Browne (UK)
 • Zhi Chen (UK)
 • Tomasz Demczuk (UK)
 • Terence Fusco (UK)
 • David Glass (UK)
 • Kai Guo (UK)
 • Nurşin Gunes (UK)
 • Glenn Hawe (UK)
 • Tazar Hussain (UK)
 • Zhiwei Lin (UK)
 • Orla McHugh (UK)
 • Xinran Ning (UK)
 • Claire Orr (UK)
 • Kashif Rabbani (UK)
 • Joseph Rafferty (UK)
 • Boomadevi Sekar (UK)
 • Niloofer Shanavas (UK)
 • Colin Shewell (UK)
 • Roy Sterritt (UK)
 • Huan Wan (UK)
 • Yifan Wang (UK)
 • Xin Wei (UK)

Demo Chairs

 • Jonathan Synnott (UK)

Web Chairs

 • Jesus Jaime Solano Noriega (Mexico)